Александр Анатольевич
Жлутко

Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси.
Научные интересы: латинские письменные источники по истории Беларуси ХІІІ–ХІV вв., проблемы палеографии и дипломатики латинских источников, исторической ономастики, ранняя история христианства на белорусских землях.
alesius@tut.by

Биография автора

Родился в 1954 г. в д. Заполье Кличевского р-на Могилёвской обл. В 1983 г. закончил факультет иностранных языков Львовского государственного университета по специальности «Классическая филология». В 1985–1988 гг. учился в аспирантуре при Институте литературы Академии наук Беларуси. В 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Латинская литература Беларуси эпохи Просвещения» (научный руководитель — доктор филологических наук А. И. Мальдис). Научные стажировки в архивах и библиотеках Рима и в Ватиканском тайном архиве при поддержке Центра европейских исследований и контактов и Римского университета «La Sapienza», в Тайном государственном архиве Прусского культурного наследия в Берлине, в архивах и библиотеках Риги по межакадемическому обмену, по Кассе имени Юзэфа Мяновского в архивах и библиотеках Варшавы и Кракова, в Ягеллонском, Варшавском, Белостокском, Вроцлавском и Познаньском университетах. Лауреат Премии имени Льва Сапеги (Польша, 2009 г.). В 1988–1994 гг. работал в Институте литературы Национальной академии наук Беларуси и Национальном научно-просветительском центре имени Франциска Скорины, исследовал латинскую письменность Беларуси ХІІІ–ХІХ вв. С 1994 г. работает в Институте истории НАН Беларуси: в 1994–2005 гг. — старший научный сотрудник отдела специальных исторических наук, в 2005–2013 гг. — старший научный сотрудник отдела истории Беларуси Средних веков и начала Нового времени, с 2014 г. — старший научный сотрудник отдела источниковедения и археографии. Автор более 50 научных публикаций, ряда переводов с латинского и древнегреческого языков.

Основные публикации

Монографии:

Mindowe, rex Lithowiae, in litteris et testimoniis = Міндаў, кароль Літовіі ў дакумэнтах і сьведчаньнях. Мінск, 2005. 135 с., [16] арк. іл.
Метадычныя рэкамендацыі да выдання лацінскіх дакументаў ХІІІ–ХІV стст. Мінск, 2005. 50 с.
«Мікола Гусоўскі», «Саламон Рысінскі», «Міхал Карыцкі») // Гісторыя даўняй беларускай літаратуры. Т. 1–2. Мінск, 2006–2007. Т. 1. С. 309–357, 642–657; Т. 2. С. 26–43.
Кароткая граматыка лацінскай мовы. Мінск, 2008. 120 с.
Лацінска-беларускі слоўнік актавай мовы Вялікага Княства Літоўскага. Мінск, 2011. 389 с.
Важнейшие статьи:
Апісанне земляў. З Дублінскага рукапісу ХІІІ ст. (пераклад з лацінскай мовы, каментары) // Спадчына. № 6. 1993. С. 63–68.
Лацінскія дакументы па гісторыі беларускіх і памежных тэрыторый ХІІІ–ХІV ст. з былога Кёнігсбергскага архіва // Вяртанне. № 6. Мінск, 1999. С. 46–55.
Пачаткі класічнай адукацыі ў Беларусі (Х–ХІІІ стст.): Сэнс і форма // Беларусь і беларусы ў прасторы і часе: Зборнік да 75-годдзя прафесара Адама Мальдзіса. Мінск, 2007. С. 120–139.
Імёны эліты каралеўства Літвы і Вялікага Княства Літоўскага 13–14 стагоддзяў у святле сучасных анамастычных даследаванняў. Спроба інтэрпрэтацыі // Your Sun Shall Never Set Again, And Your Moon Shall Wane No More. Сонца тваё не закоціцца і месяц твой не схаваецца: Зборнік артыкулаў па беларусістыцы і багаслоўі ў гонар 80-годдзя з дня нараджэння і 50-годдзя святарства айца Аляксандра Надсана. Мінск, 2009. С. 65–72.
Да пытання аб месцы каранацыі Міндоўга (Міндава) і сядзібе першага біскупа Літвы // Навагрудчына ў гістарычна-культурнай спадчыне Еўропы. Мінск, 2010. С. 97–101.
Полацк і выправы на ўсход у «Дзеях данаў» Сакса Граматыка // Беларускі гістарычны часопіс. № 10 (159). 2012. С. 3–13.
Толькі Стрыйкоўскі? (Наратыўныя крыніцы пра каранацыю ў Наваградку) // Людзі і ўлада Навагрудчыны: гісторыя ўзаемадзеяння: (да 500-годдзя надання Навагрудку прывілея на магдэбургскае права): зб. навук. арт. Мінск, 2013. С. 54–65.
Книги автора